Pokyny pro autory recenzované část odborného časopisu Chmelařství

        Původní vědecké práce mají následující strukturu: název příspěvku, úvod, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr, literatura, souhrn a poděkování (dedikace).
        Příspěvky jsou publikovány v českém nebo anglickém jazyce. O uveřejnění příspěvku rozhoduje jeho původ, aktuálnost, vědecký a praktický přínos a celková kvalita práce. Autor zodpovídá za původ, věcnou i formální správnost příspěvku. K rukopisu musí přiložit prohlášení, že práce je původní a nebyla zveřejněna v žádném časopisu.
        Rozsah časopisu není limitován, nemá přesahovat 30 normálních stránek (včetně tabulek a obrázků), (jedna strana (A4 formát): 30 řádků, typ písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5).
        Normalizované okraje textu na stránce jsou 2,5 cm (zprava i zleva) a 3 cm (shora i zdola).

        Název příspěvku má výstižně charakterizovat zaměření práce při současné maximální stručnosti.

        Úvod má stručně a jasně informovat o aktuálním stavu výzkumu v danné oblasti u nás i ve světě (doloženým citováním nejdůležitějších a nejnovějších poznatků) a o cíli práce se zdůvodněním vědecké resp. společenské potřeby řešení.

        Materiál a metody výstižně, úsporně, ale přitom co nejpřesněji popisují zkoumaný materiál (přesná definice odrůdy resp. druhu způsobu založení pokusu, půdně-klimatických podmínek, výsledky agrochemického rozboru půdy, dávky a formy použitých hnojiv, případně další momenty podle charakteru práce, údaje o odběrech, uchovávání a zpracovávání vzorků apod.) použité metody zkoumání (podrobný popis metody v případě originální anebo modifikované metody, anebo citací dostupné práce popisující zvolenou metodu) a způsob vyhodnocení výsledků (statistické metody a použité programy).

        Výsledky musí být zpracované přehledně a doloženy tabulkami a obrázky. Dle potřeby je přípustná dokumentace stejných výsledků s tabulkami a grafy. Text má být zaměřený na nejdůležitější výsledky a tendence, nemá být přeplněný číselnými údaji, které jsou jasné z tabulek a grafů. Tabulky a obrázky se nevpisují do textu, ale přiloží se jako příloha.
        Každá tabulka má být napsaná na osobním listě označena jako tabulka (Tab. 1, Tab. 2 atd). Tabulky mají být maximálně přehledné a srozumitelné. Název má být krátký a vystižný. V názvech jednotlivých řádků a sloupců není dovolené používat zkratky. Je třeba důsledně používat jednotky SI.
        Fotografie, grafy a kresby se označují jako obrázky (Obr. 1, Obr. 2 atd.). Přijímají se jen kvalitní, kontrastní černo-bílé fotografie, nejlépe v elektronické podobě (v budoucnosti počítáme s barevnými).
        Grafy mají být jednoduché, ve formě uzavřeného čtverce anebo obdélníku a to v černo-bílém provedení. Číselné označení stupnic má být na spodní a levé straně obrazce (když si povaha grafu nevyžaduje jiné označení). Dle potřeby jsou dovoleny prostorové (trojrozměrné) grafy. Do grafů se nepíši vysvětlující texty (mimo nutných charakteristik, jako jsou matematická vyjádření, např. koeficienty, rovnice apod.). Doporučuje se používat v grafech různé symboly (malé i velké písmena abecedy, písmena řecké abecedy, číslice apod.) a tyto vysvětlit na osobním listě. Stejným způsobem na osobním listě je třeba vysvětlit legendy k fotografiím a kresbám.
        Statistické vyhodnocení výsledků musí mít logické zdůvodnění a dokonalé zpracování. Výsledky by měli obsahovat údaje, které umožní jejich ověření (např. při hodnocení významnosti rozdílů dvou příměrů třeba uvést příměr, počet stanovení a směrodatnou odchylku). Statisticky významné rozdíly musí být jednoznačně a přehledně vyznačené v tabulkách resp. v grafech.

        Diskuse může být spojená s výsledky, anebo může tvořit samostatnou kapitolu. V diskusi je třeba výsledky všestranně zhodnotit s přihlédnutím na faktory, které by je mohli ovlivnit a konfrontovat s výsledky jiných autorů tak, by bylo jasné, v čem jsou získané výsledky nové, v čem se liší anebo shodují s výsledky jiných autoru, resp. s nynějšími poznatky.

        Závěr příspěvku musí být stručný a jasný. Má jasně (nejlépe v bodech) definovat získané nové poznatky, nejdůležitější výsledky, jejich vědecký resp. praktický význam a doporučení pro praxi, resp. pro směřování dalšího výzkumu.

        Poděkování (dedikace) na konci závěru uvádí číslo a název projektu, v rámci kterého se řeší daná problematika a byly získávané publikované výsledky.

        Literatura (seznam citovaných prací) má obsahovat všechny práce, na které se autor odvolává v textu. Prameny se uvádí v abecedním pořadí podle jmen autorů (každá práce na novém řádku s udaním pořadového čísla). Při výběru literárních pramenů je třeba uvést jenom ty, které mají přímou souvislost s problematikou a na které se autor odvolává v textu. Mají se uvést jen primární prameny opírající se o vlastní výsledky citovaných autorů.
        Při psaní bibliografických odkazů a citací je třeba dodržovat normy STN ISO 690
        Dokumentace - Bibliografické odkazy, 1998 a STN EN ISO 690-2. Informace a dokumentace - Bibliografické odkazy. Elektronické dokumenty anebo jejich části, 2001.
        Literatura má být z lektorovaných periodik (hlavně uvedené v databázi Thomson Reuters Current Contents, nebo CABI Abstracts). Nedoporučuje se citovat referáty přednesené na konferencích, nemají se citovat výzkumné zprávy, diplomové, disertační a habilitační práce (zejména kvůli jejich všeobecné nedostupnosti) a není dovoleno citovat odborně-populární a denní tisk.
        Pokud citovaný pramen není v anglickém jazyce, pak se za názvem práce v originále (v češtině apod.) uvede do závorky jeho anglický překlad.

        Souhrn v rozsahu 20 - 30 řádků musí přesně charakterizovat řešenou problematiku a nejdůležitější výsledky. Musí být napsaný celými větami, nikoliv"telegraficky". Doplněný je klíčovými slovy seřazenými od nejobecnějšího výrazu ke konkrétnímu.
V příspěvku v českém jazyce se uveřejňuje rozšířený anglický abstrakt, v příspěvcích v anglickém jazyce musí být rozšířený abstrakt v češtině. Musí mít styl tak aby z něho byl vidět jasný cíl práce, metodický přístup k řešení problému, důležité výsledky, jejich statistický význam a nakonec stručné a jednoznačné závěry. Má být doplněn o klíčová slova.
        V souhrnu se nediskutuje, necituje se žádná literatura a neodvolává se na tabulky a obrázky.

        Na osobním listě třeba přiložit jméno a příjmení autora či autorů se všemi akademickými, vědeckými a vědecko-pedagogickými hodnostmi, úplný název (i v angličtině) a adresu pracoviště (včetně PSČ, telefónu faxu a e-meilu) a domácí adresu.

Ing. Petr Svoboda, CSc.
Časopis Chmelařství
Dr. Kůrky 2828
438 01 Žatec
email: p.svoboda@telecom.cz
Telefon: 415 732 121,
Fax: 415 732 150
Mobil: 602 103 766

V Žatci 1.10.2008

Ing. Petr Svoboda, CSc. TOPlist